"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

I.       Prawa i warunki korzystania

 

1. Z biblioteki mogą korzystać  wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do końca maja każdego roku szkolnego.

3. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki.

4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

5. W bibliotece należy zachować ciszę.

6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie, poplamienie lub zagubienie

wypożyczonych przez siebie książek.

7. Wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone do 10 czerwca każdego roku szkolnego.

8. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

 

II.            Wypożyczanie książek

 

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2. Nie można książek wypożyczonych przekazywać samowolnie komu innemu.

3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni (lektury na okres 1 miesiąca).

4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książek, a biblioteka  nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i uzasadnić prośbę o wydłużenie terminu wypożyczenia.

5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.

6. Jeżeli czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.

7. Warunkiem wypożyczenia książek na wakacje jest zwrócenie w terminie do 10 czerwca  wszystkich wcześniej wypożyczonych książek.

8. Książki na wakacje będą wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

9. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września.

 

III.          Poszanowanie książek

 

1. Książka jest najlepszym przyjacielem człowieka, toteż należy ją szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.

2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeżeli

odkupienie książki nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną

przez bibliotekarza.

 

REGULAMIN CZYTELNI 

 

I.             Prawo korzystania z czytelni

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.

2. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami. Płaszcze, teczki, torby i książki należy przed wejściem do czytelni pozostawić w wyznaczonym na to miejscu.

3. W czytelni obowiązuje cisza.

4. Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać się do „zeszytu odwiedzin w czytelni”.

II.      Korzystanie ze zbiorów

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

2. Z księgozbioru i czasopism może czytelnik korzystać tylko na miejscu, nie można wynosić ich  poza czytelnię.

3. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych. Do innych zbiorów – za pośrednictwem bibliotekarza.

4. Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce.

5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane na miejscu książki bibliotekarzowi.

III.      Poszanowanie książek

1. Książki i czasopisma poleca się opiece czytelników.

2. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. Z książkami tymi powinien obchodzić się starannie, a dostrzeżone uszkodzenie natychmiast zgłasza bibliotekarzowi.

3. Nie wolno kreślić książek, robić notatek na marginesach, zaginać kartek, nieprawidłowo odwracać kart i używać innych zakładek poza papierem.

4.  Kopiowanie rysunków, map itp. dopuszczalne jest tylko za zgodą bibliotekarza.

5. Zbiory czytelni stanowią własność społeczną, którą powierza się czytelnikom.

6. Troskę o ład i piękno czytelni powierza się również czytelnikom.

.

REGULAMIN

INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie

 

1.    Z komputerów mogą korzystać wszyscy  uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy ICIM.

2. Komputery w bibliotece szkolnej służą do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie.

3. Pierwszeństwo przy korzystaniu z komputerów mają uczniowie przygotowujący się do konkursów i do lekcji.

4.      Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.

5.      Opiekun ICIM ma prawo do sprawdzenia przeglądanych przez ucznia stron.

6. Drukowanie, nagrywanie, kserowanie i skanowanie możliwe są tylko pod kontrolą nauczyciela.

7.      Korzystanie z gier internetowych jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela.

8.      Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin i podać: datę, nazwisko i imię, klasę, godziny pracy, numer stanowiska komputerowego i poszukiwany temat – adres strony internetowej.

9.  Z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę uczniowie mogą korzystać na miejscu.

10.  Koszty naprawy usterek powstałych z winy osoby korzystającej z komputera ponosi osoba, która tę usterkę spowodowała.

11.  O wszelkich zakłóceniach pracy komputerów należy poinformować nauczyciela.


KORZYSTAJĄCY Z ICIM

1.  Nie instaluje własnych programów, gier, nie kasuje zainstalowanych programów, nie zapisuje dokumentów na dysku twardym.

2.    Szanuje prawa autorskie.

3.    Posługuje się płytami CD, dyskami wymiennymi i innymi nośnikami pamięci po konsultacji z nauczycielem.

4.    Nie wysyła SMS-ów, nie korzysta z komunikatorów, nie „czatuje”…

5.    Samodzielnie nie resetuje komputera.

6.    Nie je i nie pije podczas korzystania z komputera.

UWAGA! Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary – zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas.


Dodatkowe menu
Z kalendarza
  1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
26
maja - Dzień Matki