"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.

HISTORIA SZKOŁY

Jedną z największych wartości w życiu człowieka jest niewątpliwie edukacja, a więc możliwość uczenia się i rozwoju. Sprawą niezmiernej uwagi są warunki, w jakich ten proces zachodzi, bowiem to one wpływają znacząco na wyniki nauczania.

W latach 80. ubiegłego wieku dzieci i młodzież z największego kościerskiego osiedla mieszkaniowego, zlokalizowanego przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie, musiały zdobywać wiedzę w placówkach dość oddalonych od ich miejsca zamieszkania, w szkołach, które borykały się z trudnościami lokalowymi. W tej sytuacji zrodziła się inicjatywa budowy nowoczesnej szkoły osiedlowej.

31 sierpnia 1985 r. inspektor oświaty i wychowania, mgr Jan Gostkowski, wydał orzeczenie o organizacji Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie. Budowa obiektu trwała ok. 2,5 roku. Na stanowisko dyrektora szkoły w budowie, a potem oddanej do użytku, nominowany został mgr Jerzy Pawłowski, zaś funkcje wicedyrektorów powierzono mgr Marii Słupikowskiej i mgr Irenie Basendowskiej.

Pierwszy dzwonek w tej największej w regionie kościerskim szkole zabrzmiał 2 września 1985 r. Zgodnie z planem miało się w niej uczyć 720 uczniów, jednak naukę w 34 oddziałach rozpoczęło aż 971. Na pełnych etatach zatrudniono 56 nauczycieli. Przygotowania do przyjęcia uczniów (zagospodarowanie klas i gabinetów) trwały już od połowy sierpnia. W prace przygotowawcze zaangażowała się kadra pedagogiczna, personel a także uczniowie.

Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło jednak dopiero 21 września 1985 r. W tych dniach szkołę odwiedzali liczni goście: przedstawiciele władz wojewódzkich z wojewodą gdańskim, gen. bryg. Mieczysławem Cyganem; reprezentanci władz oświatowych z kuratorem oświaty i wychowania, mgr. Władysławem Tuminowskim. Rozpoczęła się codzienna, mozolna praca uczniów i pedagogów.

W roku szk. 1986/1987 otwarta została, działająca nieprzerwanie do dziś, Spółdzielnia Uczniowska “Promyk”. W tym celu wygospodarowano pomieszczenie na pierwszym piętrze.

Już wkrótce, tj. od września 1987 r. polepszyły się warunki nauczania wychowania fizycznego. Oddane zostało do użytku boisko szkolne.

Wiele zmian, w tym również personalnych, przyniósł rok szkolny 1990/91. Z dniem 1 lutego 1991 r. odszedł na emeryturę dyrektor, mgr Jerzy Pawłowski. Rada Pedagogiczna powołała na to stanowisko mgr Marię Słupikowską, wicedyrektorem została mgr Maria Cyra.

Od września 1990 r. na mocy decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej została przywrócona nauka religii w szkołach. Do grona pedagogicznego dołączyły siostry katechetki ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. 14 kwietnia 1991 r. w kościele św. Trójcy odbyła się uroczystość poświęcenia krzyży zakupionych przez rodziców dzieci. Krzyże zawisły w salach lekcyjnych (obok godła) i innych pomieszczeniach szkolnych.

Niestety, w tym też roku w wyniku decyzji oszczędnościowych MEN-u szkoła musiała zrezygnować z zajęć pozalekcyjnych. Wkrótce (od 1 września 1991 r.) z uwagi na brak finansów nastąpiło przeniesienie klas zerowych z budynku wynajmowanego od Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólny Dom” do gmachu szkoły. Spowodowało to znaczny wzrost liczby dzieci. Ogółem w 42 oddziałach uczyło się teraz 1200 uczniów (86 w 4 oddziałach zerowych). Pogorszyły się warunki pracy nauczycieli. Pomieszczenie pełniące funkcję pokoju nauczycielskiego adaptowano na salę lekcyjną, a pedagodzy odtąd spędzają przerwy w kilku małych pomieszczeniach. Od roku szkolnego 1991/92 w wyniku decyzji MEN-u nastąpiły kolejne oszczędności polegające na zmniejszeniu wymiaru godzin obowiązujących w poszczególnych przedmiotach.

Mimo tych trudności życie szkoły zostało wzbogacone o nowy element. 29 listopada 1991 r. ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej “Bzyczek”. Zawierał wkładkę poświeconą przyszłemu patronowi szkoły, ks. dr. Bernardowi Sychcie. Odtąd gazetka ukazuje się prawie co miesiąc, towarzyszy uczniom i nauczycielom w ich codziennej pracy aż do 1997 roku. Dostarcza informacji o życiu szkoły. Młodzi redaktorzy piszą o muzyce, literaturze, filmie. Przeprowadzają sondy i wywiady z uczniami i pedagogami, zamieszczają recenzje filmowe i teatralne oraz sprawozdania z różnych uroczystości, nie zapominając o humorze i rozrywce. Na łamach “Bzyczka” znalazło się też miejsce na opowiadania, wiersze i ilustracje młodych twórców.

Jednym z najważniejszych dni w historii szkoły był 21 marca 1992 roku. Na mocy orzeczenia kuratora oświaty, mgr Danuty Kledzik, otrzymała ona sztandar i imię ks. dr. Bernarda Sychty. Na uroczystość przybyło wielu gości. Byli wśród nich: biskup chełmiński, Marian Przykucki; kurator oświaty, Danuta Kledzik oraz mgr Stefania Sychta, bratanica Patrona. W tym też dniu odsłonięto tablice pamiątkowe ku czci ks. Sychty oraz dokonano uroczystego otwarcia Izby Patrona, która odtąd służy celom edukacyjnym i jest odwiedzana przez gości i grupy wycieczkowe.

Ale nie była to jednorazowa impreza, po której zapomniano o Patronie, o jego życiu i pracy. Dzień 21 marca stał się trwałym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej, sposobem na edukację regionalną. Obchodzony jest rokrocznie jako święto – Imieniny Szkoły, które poprzedzają Dni Patrona. Szkoła poprzez nadanie imienia nabrała pewnej osobowości, ale patronat ów łączy się z wyzwaniem, wręcz obowiązkiem kontynuowania dzieła ks. B. Sychty. Odtąd ten wielki Kaszuba wraz z prezentowanymi przez niego wartościami, zasługami i czynami jest ciągle żywy w szkolnej społeczności. Dzieci i młodzież uczestniczą w spotkaniach ze znawcami i miłośnikami regionu i literatury kaszubskiej (m. in. Tadeuszem Lipskim, Edmundem Konkolewskim, Felicją Baską-Borzyszkowską, prof. Tadeuszem Linknerem, ks. prof. Janem Walkuszem, prof. Edwardem Brezą), odwiedzają miejsca związane z działalnością Patrona, składają kwiaty na jego grobie, uczestniczą w konkursach i apelach przybliżających Patrona i region, który tak bardzo pokochał. W pamięci zapisała się też wieczornica, która odbyła się w 10 rocznicę śmierci ks. dr. B. Sychty. Spotkaniu nadano tytuł: “My Kaszubi-na Kaszubach - dla Kaszuby - Bernarda Sychty - w podzięce”. 21 września 1992 roku gościł w szkole Kaszubski Zespół Teatralny “Bina” z Sierakowic, który wystawił sztukę B. Sychty “Dzewczę i miedza”. Amatorskie przedstawienie w języku kaszubskim obejrzało ponad 300 uczniów i nauczyciele.

Wielokrotnie w szkole organizowane były okolicznościowe wystawy. Przykładem może być “Ludowy świat demonów w “Słowniku” B. Sychty”, ekspozycja o tematyce bożonarodzeniowej z wieloma rekwizytami folklorystycznymi, wystawa portretów ludzi zasłużonych dla Kaszub czy prezentacja haftu Ingi Mach z Bytowa, wzbogacona jej twórczością poetycką. Swoje prace związane z regionem prezentują też uczniowie. Wszystkie wystawy cieszą się wielkim zainteresowaniem gości szkoły i uczniów.

8 czerwca 1992 r. delegacja szkoły uczestniczyła w podniosłej uroczystości ku czci ks. prałata B. Sychty – odsłonięciu przed domem rodzinnym ks. Sychty w Puzdrowie obelisku z tablicą upamiętniającą Jego zasługi dla nauki i kultury regionu i kraju.

Od 1 września 1992 r. w szkole zaczęła działać pracownia informatyczna z prawdziwego zdarzenia, wyposażona w 7 komputerów IBM, a język rosyjski w klasach piątych został zastąpiony językiem angielskim. Szkołę pożegnały klasy zerowe, które decyzją władz miejskich przeszły do przedszkoli.

Ale ten rok zapisał się też smutno w historii szkoły. 1 listopada w tragicznym wypadku drogowym śmierć poniosła dyrektor szkoły mgr Maria Słupikowska i jej mąż. Przez pięć miesięcy obowiązki dyrektora pełniła mgr Irena Basendowska. Od 1 kwietnia 1993 r. stanowisko to objął mgr Dariusz Męczykowski, wyłoniony drogą konkursu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

W roku szkolnym 1994/95 rozpoczęto naukę języka niemieckiego. Od półrocza dzięki licznym sponsorom sala gimnastyczna została wyposażona w nowoczesne plastikowe tablice do gry w koszykówkę oraz elektroniczną tablicę wyświetlającą wyniki. W tym samym czasie uruchomiono radiowęzeł.

19 i 20 października 1995 r. odbyły się uroczyste obchody X-lecia szkoły. Z tej okazji ks. proboszcz Marian Szczepiński odprawił w kościele pw. św. Trójcy mszę św. dziękczynną. Do szkoły przybyli liczni goście, m. in. przedstawiciele władz miejskich i oświatowych, bratanica Patrona, byli nauczyciele, absolwenci szkoły i rodzice. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych konkursach, koncercie rockowym zespołu “Old Start”, rozgrywkach sportowych i dyskotece. Przygotowali też część artystyczną uroczystości, której trzon stanowiła inscenizacja oparta na baśni A. Nagla “Cudowny wzernik”. Na jubileusz szkoły nauczyciele zredagowali okolicznościowe wydanie “Bzyczka”, w którym znalazły się m. in.: rys historyczny szkoły, jej dorobek w zakresie konkursów przedmiotowych, działalności artystycznej i sportowej, biogramy dyrektorów szkoły, wspomnienia absolwentów, wykazy nauczycieli, pracowników i absolwentów.

Z końcem stycznia 1996 r. na własną prośbę zrezygnowała ze stanowiska wicedyrektora szkoły mgr Maria Cyra, a nominację otrzymała mgr Helena Kaszubowska-Nitz.

3 czerwca 1996 r. odbyło się spotkanie autorskie ks. dr. Jana Walkusza (pracownika dydaktyczno-naukowego KUL-u) z uczniami. Gość przybliżył młodzieży sylwetkę ks. B. Sychty, którego poznał w okresie studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Uczniowie przygotowali recytację wierszy ks. Walkusza, która stała się punktem wyjścia do wypowiedzi autora na temat poezji.

Od 1 września 1996 r. mocą decyzji ministerialnej rozszerzono program nauczania wychowania fizycznego, zwiększając tygodniową liczbę godzin z dwóch do trzech. Aby zapewnić uczniom efektywne uczestnictwo w zajęciach, zaadoptowano część pomieszczeń piwnicznych na siłownię. W grudniu obiekt został wyposażony w 2 atlasy firmy “Szultka” z Brus, specjalizującej się w budowie urządzeń siłowo-rekreacyjnych.

21 września 1996 r. w szkole odbyła się wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 1996/97. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Kuratorium Oświaty, Szkolnego Związku Sportowego i licznie przybyli nauczyciele wychowania fizycznego.

W tym roku szkolnym uruchomiono też drugą pracownię komputerową. Zakupiono 8 komputerów wyposażonych w czarno-białe monitory i 1 komputer z kolorowym monitorem. Wszystkie połączono w sieć równoprawną w systemie Windows’95. Do sali informatycznej przeprowadzono linię telefoniczną, co pozwoliło na połączenie stanowiska nauczyciela z siecią Internet oraz uzyskanie przez szkołę adresu w poczcie elektronicznej i możliwości wysyłania i odbioru faksów.

10 kwietnia 1997 r. po kilkumiesięcznej absencji Dariusz Męczykowski zrezygnował z funkcji dyrektora szkoły.

Rok szkolny 1997/98 szkoła rozpoczęła bez dyrektora. Do ogłoszonego przez Zarząd Miasta konkursu na to stanowisko zgłosił się jeden kandydat, mgr Kazimierz Kowalski – nauczyciel historii. Zarząd Miasta jednak konkurs unieważnił, motywując swoją decyzję względami formalnymi. K. Kowalski od tej decyzji złożył odwołanie.

Nauczycieli, dzieci i rodziców ucieszył fakt, że z nowym rokiem w szkole zatrudniono logopedę.

9 września 1997 r. kolejny raz odwiedził szkołę ks. dr Jan Walkusz. Tego dnia odbyła się promocja jego książki “Piastun słowa” poświęconej Patronowi SP nr 6. Wprowadzającym był prof. Edward Breza z Uniwersytetu Gdańskiego, autor wielu prac naukowych o tematyce regionalnej. W swoim wykładzie omówił wszechstronne zainteresowania ks. B. Sychty, ze szczególnym uwzględnieniem jego prac językoznawczych. Ukazanie się monografii ks. B. Sychty wzbudziło również zainteresowanie mediów, w tym TV Gdańsk, która sfilmowała zbiory Izby Patrona i je zaprezentowała na antenie w programach “Rôdno Zemia” i “Etos”.

W listopadzie 1997 r. delegacja szkoły udała się do Pelplina, gdzie zorganizowano obchody 90 rocznicy urodzin ks. B. Sychty. W Bazylice Katedralnej została odprawiona msza św. koncelebrowana w intencji tego niezwykłego kapłana, a w budynku plebanii kościoła parafialnego odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą prałata.

Z końcem roku 1997 radni miasta podjęli uchwałę o pełnieniu przez I. Basendowską obowiązków dyrektora szkoły do 31 sierpnia 1998 r.

W roku 1998 rozpoczęło działalność schronisko młodzieżowe, czynne zawsze w okresie wakacji. W wydzielonej części szkoły powstały 24 miejsca noclegowe. Fundusze pozyskane z tej działalności są przeznaczane na bieżące potrzeby szkoły.

Rok szkolny 1998/99 to ostatni rok pracy szkół przed zaplanowaną na rok następny reformą oświatową. Nie był to czas spokojny dla nauczycieli, którzy musieli podjąć trud przygotowania siebie i swoich placówek do zapowiadanych przekształceń. Ale obok nowych wyzwań trzeba było kontynuować te, które podjęto wcześniej. I tak 25 listopada delegacja szkoły złożyła kolejną wizytę w Puzdrowie, tym razem w miejscowej Szkole Podstawowej, która otrzymała imię ks. dr. Bernarda Sychty.

Od lutego 1999 r. do maja 2000 r. w szkole odbywały się zajęcia III serii Podyplomowego Studium Edukacji Regionalnej i Alternatywnej. W inauguracji tej formy kształcenia udział wzięli m. in.: prof. Marcin Pliński, rektor Uniwersytetu Gdańskiego; prof. Brunon Synak, prezes Zarządu Głównego ZK-P; dr Kazimierz Kossak-Główczewski, kierownik studium. W zajęciach uczestniczyło około 50 nauczycieli z całych Kaszub i Pomorza, w tym trzy nauczycielki z SP nr 6.

25 lutego zmarła s. Maria Karola-Lipska-zakonnica, wspaniały pedagog, nieoceniona katechetka naszej szkoły.

Rok szkolny 1999/2000 to pierwszy rok wdrażania reformy oświatowej. Od 1 września uczniowie podjęli naukę w Zespole Szkół Publicznych nr 1 (862 w Szkole Podstawowej nr 6 i 248 w Gimnazjum nr 1). Władze samorządowe powołały w mieście trzy gimnazja, w tym jedno w ZSP nr 1. W pierwszym roku funkcjonowania trzyletnich gimnazjów w budynku szkoły umieszczono 9 oddziałów gimnazjalnych, do których uczęszczali absolwenci trzech szkół podstawowych: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 6.

Reforma niesie z sobą także zmiany programowe. Od 1 września zostają wprowadzone nowe programy nauczania i podręczniki. W klasach I-III obowiązuje nauczanie zintegrowane, w kl. IV-VI-blokowe, a w gimnazjach – przedmiotowe.

Nowy rok szkolny przynosi również zmiany personalne. Z dn. 1 września funkcję wicedyrektora szkoły objęła mgr Jolanta Linkner.

W związku ze zwiększoną w tym roku liczbą uczniów dyrekcja i rada pedagogiczna podjęły działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole. W tym celu wprowadzono identyfikatory dla uczniów i pracowników, a także zainstalowano elektryczny zamek we frontowym wejściu.

W czerwcu szkołę opuścił ostatni rocznik ósmoklasistów.

Zgodnie ze znowelizowaną Kartą nauczyciela od roku szkolnego 2000/2001 w Kościerzynie funkcjonowała Komisja ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli. W lutym 2001 r. stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymał dyr. K. Kowalski. To pierwszy pozytywnie rozpatrzony wniosek na terenie działania kościerskiej Delegatury Kuratorium Oświaty. W następnym miesiącu w szkole odbyła się, z udziałem pomorskiego kuratora oświaty Andrzeja Jachnika, uroczystość wręczenia aktów awansu zawodowego dyrektorom szkół rejonu kościerskiego.

Od tego czasu tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskało 31 nauczycieli i ciągle ubiegają się kolejni.

Na przełomie lutego i marca członkowie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku prowadzili w szkole kursy dla kandydatów na egzaminatorów. Zakwalifikowani nauczyciele ubiegali się o uprawnienia egzaminatorów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. Ci, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym 25-godzinne szkolenie, uzyskali kwalifikacje do sprawdzania sprawdzianów w szkołach podstawowych albo testów egzaminacyjnych z przedmiotów humanistycznych lub matematyczno-przyrodniczych w gimnazjach. Zostali też umieszczeni w rejestrze egzaminatorów sporządzonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Uprawnienia te uzyskało 12 nauczycieli naszej szkoły.

Po feriach nie powróciła już mgr Krystyna Bigus, która z końcem roku szkolnego przeszła na emeryturę. K. Bigus pracowała w naszej szkole od roku 1985 jako nauczycielka muzyki, przez cały czas pełniąc jednocześnie funkcję instruktora w zespole taneczno-ruchowym “Uśmiech”. Niezwykle bogaty dorobek zawodowy nauczycielki, odznaczonej m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, przedstawił w czasie uroczystości pożegnalnej burmistrz Zdzisław Czucha.

W październiku 2001 r. z uczniami najstarszych klas gimnazjum i ich rodzicami spotkał się starosta kościerski, Zbigniew Stencel. Celem spotkania było przedstawienie młodzieży struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

W tym samym miesiącu 221 uczniów klas trzecich gimnazjum pisało próbny egzamin. Miał on służyć oswojeniu uczniów z zupełnie inną formą sprawdzania ich wiedzy i umiejętności, a także sprawdzeniu sprawności działania komisji egzaminacyjnych.

Przed świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie uczniowie przygotowują dla całej społeczności jasełka. Bogactwo treści religijnych, nawiązanie do kondycji człowieka współczesnego, piękna muzyka i śpiew, bogaty ruch sceniczny, wspaniała scenografia – to tylko niektóre walory przedstawień reżyserowanych przez s. Elżbietę Orłowską.

21 marca 2002 r. minęło 10 lat od dnia, kiedy w SP nr 6 odbyła się uroczystość nadania jej imienia ks. dr. B. Sychty. Od początku roku szkolnego rozpoczęły się przygotowania do obchodów 10-lecia tego pamiętnego wydarzenia. Na uroczystość przybyli m. in. przedstawiciele władz oświatowych, kościelnych, a także p. Stefania Sychta. W czasie akademii, której motto brzmiało: “By słowo było ogniem niesione...”, wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom licznych konkursów: literackich, plastycznych i sprawdzających wiedzę. Spotkanie społeczności uczniowskiej, grona pedagogicznego i pracowników administracji i obsługi z gośćmi w budynku szkoły poprzedziła msza św. celebrowana przez ks. prałata Mariana Szczepińskiego, proboszcza parafii Świętej Trójcy. W tym dniu ukazał się też okolicznościowy numer gazety “Bzyczek”, w którym zamieszczono m. in. zestawienie osiągnięć uczniów z lat 1991-2001.

14 i 15 maja uczniowie ostatnich klas gimnazjum pisali egzamin kończący naukę na tym etapie kształcenia. Egzamin składał się z dwóch części: testu z przedmiotów humanistycznych i wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Obie miały charakter zewnętrzny, co oznacza, że wszyscy uczniowie klas III w całej Polsce rozwiązywali w tym samym czasie takie same zadania, które sprawdzali egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uzyskane przez gimnazjalistów naszej szkoły były wyższe od średnich krajowych i najwyższe w powiecie kościerskim.

W maju dziecięcy zespół “Uśmiech”, prowadzony przez panią Beatę Murglin, przebywał w niemieckim mieście Cölbe, biorąc udział w XII Międzynarodowych Spotkaniach Dziecięcych. Występ naszego zespołu na rynku w Marburgu bardzo się podobał tamtejszej widowni.

Z końcem roku szkolnego 2001/2002 po 35 latach pracy na emeryturę przeszła polonistka, p. Maria Bruniecka – wychowawca młodzieży, doradca metodyczny, przewodnicząca komisji rejonowych konkursów polonistycznych, zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych, a ostatnio także przewodnicząca działającej w Kościerzynie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Rok szkolny 2001/2002 zapisał się w pamięci jako czas wielkich zmian organizacyjnych, awansów zawodowych, egzaminów zewnętrznych, obchodów 10 rocznicy nadania szkole imienia.

W czasie wakacji kolejna grupa nauczycieli zdobyła stopnie awansu zawodowego: 5 nauczycieli dyplomowanych, 1 nauczyciela mianowanego i 8 nauczycieli kontraktowych.

Pod koniec roku najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia Burmistrza Miasta. Wśród stypendystów znalazło się ośmioro uczniów SP nr 6 i jedna uczennica Gimnazjum nr 1.

W maju młodzież gimnazjalna wzięła udział w prareferendum unijnym. Głosowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, frekwencja wyniosła bowiem 86,51%. 68% uczniów opowiedziało się za przystąpieniem Polski do Unii Europejaskiej.

Również w maju odbył się konkurs na dyrektora szkoły. Przystąpił do niego jeden kandydat, obecny dyrektor mgr K. Kowalski, który otrzymał stuprocentowe poparcie komisji konkursowej. Burmistrz miasta, Z. Czucha, nominował K. Kowalskiego na dyrektora na okres pięciu lat.

Na początku 2004 r. burmistrz przyznał kolejnej grupie uczniów stypendia. Na liście w ten sposób wyróżnionych uczniów znalazło się ośmioro z ZSP nr 1.

Od marca do kwietnia uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w międzynarodowym programie edukacji ekologicznej “GREEN”, mającym na celu kształtowanie nawyku pozytywnego i konstruktywnego myślenia o środowisku i uwrażliwienie na jego problemy. Osiągnięciu tego celu służyło prowadzone przez młodzież chemiczne i biologiczne badanie wody w rzece Bibrowa. Zestaw do przeprowadzenia takich właśnie badań szkoła zakupiła dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

W czerwcu młodzież gimnazjalna uczestniczyła również w programie “Skąd się bierze woda w kranie i co się z nią dzieje?” zorganizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Wodociągi Kościerskie”, Urząd Miasta w Kościerzynie i Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pod koniec roku szkolnego nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonego przez Okręg Pomorski ZNP konkursu na najlepszego absolwenta gimnazjum gmin i miasteczek woj. pomorskiego. Laureatką III edycji została nasza uczennica, Daria Lewandowska.

W czasie ferii zespół taneczny “Uśmiech” przebywał w Republice Czeskiej, w miejscowości Susice. Pobyt ten był bardzo udaną wycieczką krajoznawczą połączoną z wymianą doświadczeń artystycznych.

Za granicę, do Włoch, wyjechała też grupa piłkarzy ręcznych z rocznika 1992, która wzięła udział w turnieju piłki ręcznej “Interamnie Word Cup” w Teramo.

Najlepsze w powiecie kościerskim, 8 miejsce w województwie, takie wyniki osiągnęło nasze gimnazjum w rywalizacji ponad 400 placówek, w której brano pod uwagę osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Inauguracja roku szkolnego 2004/2005 miała wyjątkowy charakter. Ze względu na trwający remont generalny budynku, w tym również sali gimnastycznej, przebiegała mniej uroczyście. Nauczyciele i uczniowie nie spotkali się na wspólnym apelu, lecz wysłuchali przemówienia dyr. K.  Kowalskiego w salach lekcyjnych.

Remont kapitalny trwał od połowy sierpnia do grudnia. W oficjalnym podsumowaniu tego dużego przedsięwzięcia, które pochłonęło ponad 2 mln zł, wzięli udział m. in. przedstawiciele władz oświatowych z kuratorem Jerzym Ochotnym, władz samorządowych i kościelnych, przedstawiciele firm.

Termomodernizacja objęła wymianę wszystkich okien i drzwi, usunięcie z budynku płyt azbestowo-cementowych, docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachów. Przeprowadzono też kapitalny remont sali gimnastycznej, a przy wejściu do szkoły zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. Była to największa od 20 lat inwestycja oświatowa w naszym mieście.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniający się nauczyciele otrzymali nagrody finansowe ustanowione przez Radę Miasta. Wśród 19 nagrodzonych nauczycieli znalazło się aż 11 z naszej szkoły.

Opracowała: Maria Cyra

Źródła: Kronika szkoły, “Bzyczek”, 20.10.1992r.

Dodatkowe menu
Z kalendarza
  1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
26
maja - Dzień Matki